Utolsó frissítés: 2024-07-02

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kőmunkák a kertben és a ház körül

Építési jog - Épinfó

Épinfó - Építési jog

http://www.epinfo.hu/?epitesi_jog_akt

Az Épinfó "Aktuális" rovatának jogszabályokkal kapcsolatos oldala.


ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK:

(A teljesség igénye nélkül)

A jogszabályok hatályos szövege elérhető a www.njt.hu oldalon.

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 2004. évi. CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Tervezés, szakértés

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről(a 16§ tartalmazza a "Tervezési program" tartalmát).

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (ÉTDR-rel kapcsolatos rendelkezések; Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei; Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem és mellékletei; A használatbavételi, fennmaradási, bontási engedély iránti kérelem és mellékletei; Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek; Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek; Statisztikai adatlap épület építési/használatbavételi engedélyezéséhez; Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok; 8. melléklet: Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma)
 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Kapcsolódó EU rendelet: Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK
 • 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól (A rendelet 3§-a szabályozza, mely tevékenységekhez szükséges geodéziai tervezői, GD-T minősítés)

 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - Hatályát vesztette!
 • 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
 • 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Területfejlesztés, területrendezés

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 
 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról  
 • 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (ebben a rendeletben van a településkép-érvényesítési eszközök szabályozása is: a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás, a településképi kötelezés)

Kivitelezés

 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Közbeszerzés

 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Oktatás, képzés

 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Építtetők részére

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (CSOK)
 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

Aktuális - Hír, cikk, ajánló

Alapvető építésügyi változások

Építési jog 2020. 01. 14.

A jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el 2020. március 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. A változás miatt az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Változnak a jogorvoslati lehetőségek is: az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre nem lesz lehetőség. Ha a döntés ellen kifogást emelne valaki, közigazgatási peres eljárást kell indítania

Szakkönyv

Építési abc 1. - Engedélyeztetés, árajánlatok és költségbecslés

Építkezőknek 2009. 07. 01.
A tartalomból: A telek és a tervező kiválasztása - Az építéshatósági engedélyezési eljárások - A kivitelezésről általában - Mire figyeljünk egyes munkanemek tervezésénél?

Szakcikk

Mikor válasszunk tolóajtót, rejtett ajtót, technikai ajtót?

Nyílászárók 2023. 05. 03.
Egy lakás berendezése során rendkívül fontos, hogy a megfelelő belső nyílászárókat válasszuk ki. Lényeges szempont a praktikusság, a gazdaságosság és nem utolsósorban az esztétikum. Nézzük meg, hogy mikor milyen belső ajtókat érdemes választanunk

Blog

Módosult a 300 m2 alatti családi házak egyszerű bejelentése

Tervrajz készítés 2016. 07. 01.

A Magyar Közlöny 2016. május 13-i számában jelent meg a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A rendelet jelentős mértékben módosította a korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyszerű bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmát, egyúttal - 2016. július 1. napjával - hatályon kívül is helyezte azt

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?