Utolsó frissítés: 2020-06-23

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Zöldtetők

Építési jog - Épinfó

Épinfó - Építési jog

http://www.epinfo.hu/?epitesi_jog_akt

Az Épinfó "Aktuális" rovatának jogszabályokkal kapcsolatos oldala.


ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK:

(A teljesség igénye nélkül)

A jogszabályok hatályos szövege elérhető a www.njt.hu oldalon.

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 2004. évi. CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Tervezés, szakértés

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről(a 16§ tartalmazza a "Tervezési program" tartalmát).

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (ÉTDR-rel kapcsolatos rendelkezések; Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei; Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem és mellékletei; A használatbavételi, fennmaradási, bontási engedély iránti kérelem és mellékletei; Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek; Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek; Statisztikai adatlap épület építési/használatbavételi engedélyezéséhez; Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok; 8. melléklet: Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma)
 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Kapcsolódó EU rendelet: Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK
 • 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól (A rendelet 3§-a szabályozza, mely tevékenységekhez szükséges geodéziai tervezői, GD-T minősítés)

 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
 • 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Területfejlesztés, területrendezés

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 
 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról  
 • 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Kivitelezés

 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Közbeszerzés

 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Oktatás, képzés

 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Építtetők részére

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (CSOK)
 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

Aktuális - Hír, cikk, ajánló

Alapvető építésügyi változások

Építési jog 2020. 01. 14.

A jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el 2020. március 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. A változás miatt az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Változnak a jogorvoslati lehetőségek is: az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre nem lesz lehetőség. Ha a döntés ellen kifogást emelne valaki, közigazgatási peres eljárást kell indítania

Szakkönyv

Építési abc 1. - Engedélyeztetés, árajánlatok és költségbecslés

Házépítés 2009. 07. 01.
A tartalomból: A telek és a tervező kiválasztása - Az építéshatósági engedélyezési eljárások - A kivitelezésről általában - Mire figyeljünk egyes munkanemek tervezésénél?

Szakcikk

Tárolás kis helyiségben - 5 tipp a rendszerezéshez

A kis helyiségekben való tárolás nem csak a helyszűke, de lakhatási és esztétikai szempontból is problémás lehet. Ilyen esetben sokszor újabb és újabb holmikba ütközünk, amiket aztán egyik helyről a másikra pakolunk, s idővel a kialakult káosznak köszönhetően nagyon nehéz lesz megtalálni azt, amit éppen keresünk.  Mindez nem azt jelenti, hogy kis helyiségben nem lehet eredményes tárolási rendszert kialakítani, csupán annyit, hogy kreatívabb megoldásokat kell választani

Blog

Módosult a 300 m2 alatti családi házak egyszerű bejelentése

Tervrajz készítés 2016. 07. 01.

A Magyar Közlöny 2016. május 13-i számában jelent meg a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A rendelet jelentős mértékben módosította a korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyszerű bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmát, egyúttal - 2016. július 1. napjával - hatályon kívül is helyezte azt

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?