Utolsó frissítés: 2017-12-11

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Építési jog - Épinfó

Épinfó - Építési jog

http://www.epinfo.hu/?epitesi_jog_akt

Az Épinfó "Aktuális" rovatának jogszabályokkal kapcsolatos oldala.


ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK:

(A teljesség igénye nélkül) 

A jogszabályok hatályos szövege elérhető a www.njt.hu oldalon

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2004. évi. CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 266/2012. (IX.18.) Korm. rendelet a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 
 • Megszűnt: 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
 • 3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról
 • Megszűnt: 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
 • 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
 • 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (136§: Építmény engedély nélküli használatba vétele; 137§: Építőipari kivitelezési jogosultság szabályainak megszegése; 138§: Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályainak megszegése; 139§: Az építés biztonsági szabályainak megszegése; 140§: Felvonóval kapcsolatos kötelességek megszegése)
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Tervezés, szakértés

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről(a 16§ tartalmazza a "Tervezési program" tartalmát).

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (ÉTDR-rel kapcsolatos rendelkezések; Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei; Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem és mellékletei; A használatbavételi, fennmaradási, bontási engedély iránti kérelem és mellékletei; Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek; Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek; Statisztikai adatlap épület építési/használatbavételi engedélyezéséhez; Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok; 8. melléklet: Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma)
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Kapcsolódó EU rendelet: Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK
 • 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól (A rendelet 3§-a szabályozza, mely tevékenységekhez szükséges geodéziai tervezői, GD-T minősítés)

 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

Területfejlesztés, területrendezés

 • 1996. évi. XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 
 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról  
 • 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Kivitelezés

 • 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Közbeszerzés

 • 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
 • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól (215/2010 (VII. 9.) Korm. rendelet helyett)

Oktatás, képzés

 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Építtetők részére

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (CSOK)
 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

Aktuális - Hír, cikk, ajánló

Nem egyszerűen egyszerű!

Építési jog 2017. 03. 23.

XIV. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

Tavaly januárban lépett hatályba az egyszerű bejelentési eljárás, majd az elmúlt egy évben többszöri változás történt az építésügyi jogszabályokban. Megnőtt a tervezők felelőssége, az egyszerű bejelentési eljárás pedig már koránt sem olyan egyszerű. A XIV. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencián az elmúlt év változásain volt a fő hangsúly

Szakkönyv

Építési abc 1. - Engedélyeztetés, árajánlatok és költségbecslés

Házépítés 2009. 07. 01.
A tartalomból: A telek és a tervező kiválasztása - Az építéshatósági engedélyezési eljárások - A kivitelezésről általában - Mire figyeljünk egyes munkanemek tervezésénél?

Szakcikk

Láthatatlan erő – 20 éve Magyarországon

Építőanyagok 2015. 04. 22.

A Kaspar Winkler által 1910-ben alapított, svájci székhelyű Sika AG egy világméretekben aktív, különleges vegyi anyagokat gyártó és forgalmazó cégcsoport. Napjainkra a Sika piacvezető szerepet tölt be azoknak az anyagoknak a gyártásában és forgalmazásában, amelyeket a betontechnológia, a tömítés, a ragasztás, a szigetelés, az ipari padlók és bevonatok, a tűz- és korrózióvédelem, a tető- és vízszigetelés, valamint a teherhordó szerkezetek megerősítése, javítása és védelme területén alkalmaznak

Blog

Módosult a 300 m2 alatti családi házak egyszerű bejelentése

Tervrajz készítés 2016. 07. 01.

A Magyar Közlöny 2016. május 13-i számában jelent meg a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A rendelet jelentős mértékben módosította a korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyszerű bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmát, egyúttal - 2016. július 1. napjával - hatályon kívül is helyezte azt

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?